Persian Tar

✦✦✦

نوشتارها

تلاشی کوچک خواهد بود برای در میان گذاشتن هر آنچه که خواندنش و به آن اندیشیدن، انگیزه ای شود در خواننده ی گرامی برای اندیشه ی بهتر و ژرف تر و این که شاید بتوانم از این راه دگرگونی ای هر چند کوچک در اندیشه ی او بیافرینم.

بخش بزرگی از هر آنچه که در میان گروهی از مردمان یک سرزمین پدید می آید، برآیند چگونگی اندیشیده ها، کرده ها و رفته های همان مردمان است. همین است که پاسخگو بودن هر کدام از ما در برابر گونه ای که می اندیشیم و در پی آن رفتار و کرداری که از ما سر میزند، میتواند آغازی برای دگرگونی و در پس آن رسیدن به بهروزی باشد.

خواندن تنها آغاز کار است، اندیشیدن به هر آنچه که می خوانیم و سنجیدن آن گام دوم خواهد بود، بی اندیشیدن، روان ما تنها بایگانی ای خواهد بود از داده های گردآوری شده و کنار هم نهاده. پس از خواندن و گردآوری داده ها، بایسته است که آن داده ها را پردازش کنیم و درستی و نادرستی آنها را شناسایی. داده های درست را برای بهتر اندیشیدن بکار بریم و نادرستها را رها کنیم.

گاهی خواندن تنها و تنها یک نوشتار (کتاب) خوب میتواند در دگرگونی اندیشه و پدید آوردن اندیشه ی بهتر کارساز باشد، ولی نکته ی بسیار درخور آن است که برای یافتن چنین نوشتاری جستجو کنیم و به بایست نیازی نیست که انبوهی از نوشتارها خوانده شود تا که اندیشه ای درخور دریافت شود.


Persian Tar Player

 

موسیقی

برگزیده ای از نوشتار گران مایه ی "هرمز فرهت" پیرامون موسیقی دستگاهی ایران

پیشنهادهایی برای ورزش تار ایرانی

تکنیک و فن تمرین ساز از آندور فولدز

ردیف موسیقی دستگاهی ایران و جایگاه ویژه ی آن

ساز ایرانی تار و خاندان فراهانی

گرفتگی ناخواسته ی ماهیچه ای در نوازندگان

گستره و دامنه ی جغرافیایی نام های موسیقایی موسیقی دستگاهی ایران

نصراله ناصح پور ردیف دان برجسته و استاد آواز ایرانی

نوشتارهای دیگر

داستان سترگ ایوان گنچاروف . ابلوموف