دانشکده ی موسیقی شهر هاله در آلمان

نمایی از درون دانشکده ی موسیقی شهر هاله در آلمان
به یاد روزهای خوش در این دانشکده

 

نـوشـتـارهـا

تلاشی کوچک خواهد بود برای در میان گذاشتن هر آنچه که خواندنش و به آن اندیشیدن، انگیزه ای شود در خواننده ی گرامی برای اندیشه ی بهتر و ژرف تر و این که شاید بتوانم از این راه دگرگونی ای هر چند کوچک در اندیشه ی او بیافرینم. نباید به هیچ روی فراموش کرد که بیشترین خواست و انگیزه ی من از این تلاش به جنبش و تکاپو درآوردن خواننده ی گرامی برای خواندن، دانستن، اندیشیدن بیشتر و سنجیدن موشکافانه تر است و تلاش کرده ام که چکیده ای از هر زمینه را در اینجا بیاورم و آشکارا با جستجو کردن می توان سرچشمه هایی گسترده تر و ژرف تر در زمینه های بررسی شده پیدا کرد، مگر آن بخشهایی از سخنان من که شاید بکر و نو باشند و برای نخستین باراست از آنها سخن به میان می آید.

بخش بزرگی از هر آنچه که در میان گروهی از مردمان یک سرزمین پدید می آید، برآیند چگونگی اندیشیده ها، کرده ها و رفته های همان مردمان است. همین است که پاسخگو بودن هر کدام از ما در برابر گونه ای که می اندیشیم و در پی آن رفتار و کرداری که از ما سر میزند، میتواند آغازی برای دگرگونی و در پس آن رسیدن به بهروزی باشد.

خواندن تنها آغاز کار است، اندیشیدن به هر آنچه که می خوانیم و سنجیدن آن گام دوم خواهد بود، بی اندیشیدن، روان ما تنها بایگانی ای خواهد بود از داده هایی گردآوری شده و کنار هم نهاده. پس از خواندن و گردآوری داده ها، بایسته است که آن داده ها را پردازش کنیم و درستی و نادرستی آنها را شناسایی. داده های درست را برای بهتر اندیشیدن بکار بریم و نادرستها را رها کنیم.

روزی در خانه ی فرهیخته ی گرامی امیر حسین آریان پور بودیم و من از ایشان پرسیدم چگونه است که شماری از مردمان ما همانگونه می اندیشند که پیشینیان آنها در چند سده ی پیش می اندیشیدند. پاسخ ایشان این بود که بازنگری نکردن در باورها و نسنجیدن آنها برابر است با ایستایی و ناپویایی در اندیشه و پندار.

گاهی خواندن تنها و تنها یک نوشتار خوب میتواند در دگرگونی اندیشه و پدید آوردن اندیشه ی بهتر کارساز باشد، ولی نکته ی بسیار درخور آن است که برای یافتن چنین نوشتاری جستجو کنیم. خواندن انبوهی از نوشتارهای نابجا و یا بیهوده در بالندگی و بهبود گونه ی اندیشیدن ما به روشنی سودمند و کارگر نخواهد بود.

 

موسیقی

بخش هایی از نوشتار درخور نگرش هرمز فرهت پیرامون موسیقی دستگاهی ایران

پیشنهادهایی برای ورزش تار ایرانی

جایگاه آشنایی با بایگانی موسیقی برای نوازندگان و خوانندگان

ردیف درویش خان با نوا نگاری موسی معروفی

ردیف علی اکبر شهنازی با نوانگاری حبیب اله صالحی

ردیف موسیقی دستگاهی ایران و جایگاه ویژه ی آن

ردیف میرزا حسینقلی با نوانگاری فرهاد ارژنگی

ساز ایرانی تار و خاندان فراهانی

گرفتگی ناخواسته ی ماهیچه ای در نوازندگان

گستره و دامنه ی جغرافیایی نام های موسیقایی موسیقی دستگاهی ایران

نصراله ناصح پور ردیف دان برجسته و استاد آواز ایرانی

هنر نوازندگی و راه و روش ورزش ساز از آندور فولدز